Giải pháp của OHS?

Xây dựng và phát triển hệ thống bán phòng online

Dựa trên thị trường khách hàng mà khách sạn muốn hướng đến OHS sẽ xác định các kênh bán phòng phù hợp và tiến hàng bán phòng của khách sạn trên các kênh bán phòng đó.
Chi tiết

Tối ưu hóa hệ thống bán phòng online

Khách sạn đã có các kênh bán phòng nhưng không hiệu quả, giải pháp này của OHS sẽ giúp khách sạn tối ưu lại hệ thống và mở rộng thị trường bán phòng hiệu quả hơn.
Chi tiết

Làm sao để tăng lượng đặt phòng online ?

dfs
Theo chúng tôi, đầu tiên khách sạn cần phải làm tốt các vấn đề sau:
  • Tối ưu hệ thống OTA để tăng điểm chất lượng, tăng rank và tăng khẳ năng hiển thị
  • Nghiên cứu đối thủ, thị trường để đưa ra chiến lược giá bán phù hợp
  • Xây dựng chiến lược giá dài hạn, chiến lược giá trung hạn, chiến lược giá ngắn hạn
  • Xây dựng các chiến lược chạy promotion
  • Mở rộng hệ thống bán phòng trên các trang OTA và các hệ thống website khác
  • Tối ưu hóa website và hệ thống đặt phòng
  • Tìm kiếm review chất lượng và loại bỏ đánh giá kém chất lượng

Dự án OHS đã thực hiện

Tại sao nên chọn chúng tôi ?

Bộ phận tư vấn